Pomiń nawigację

Kwalifikator MŚP

Wprowadzenie

Wspieranie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. MŚP stanowią ponad 90% wszystkich przedsiębiorstw, są największym pracodawcą w unijnej gospodarce i w największym stopniu przyczyniają się do jej rozwoju. Często borykają się jednak z trudnościami w dostępie do kapitału, zewnętrznych źródeł finansowania, jak również nowoczesnych technologii czy innowacji, zwłaszcza we wczesnej fazie rozwoju. Z tego względu prawo unijne przewiduje liczne preferencje dla MŚP, w szczególności, szerszy niż w przypadku dużych przedsiębiorstw dostęp do wsparcia ze środków publicznych.

Kryteria na podstawie których dane przedsiębiorstwo zakwalifikować możemy do sektora MŚP określa Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu („Rozporządzenie 651/2014”). Pierwsze kryterium to liczba zatrudnionych osób – musi być ich mniej niż 250. Kolejne, to wielkość rocznego obrotu oraz roczna suma bilansowa – aby przedsiębiorstwo można było uznać za MŚP, jego roczny obrót nie może przekraczać 50 mln euro lub jego roczna suma bilansowa nie może przekraczać 43 mln euro. Określając status przedsiębiorstwa należy również uwzględnić jego powiązania z innymi przedsiębiorstwami lub innymi podmiotami, takimi jak np. uczelnie wyższe czy jednostki samorządu terytorialnego.

Przed użyciem Kwalifikatora zapoznaj się z Załącznikiem I do Rozporządzenia 651/2014 oraz wydanym przez Komisję Europejską „Poradnikiem dla użytkowników dotyczącym definicji MŚP”. Wyjaśnienia do poszczególnych pozycji Kwalifikatora znajdziesz klikając na symbol „i”.

Dane wprowadzane do Kwalifikatora nie są zapisywane, przechowywane ani przetwarzane przez PARP lub jakiekolwiek inne podmioty.

Zastrzeżenie prawne

Kwalifikator MŚP należy traktować wyłącznie jako narzędzie pomocnicze w celu ustalenia statusu MŚP. Nie stanowi on źródła prawa i nie zawiera jego wiążącej go wykładni, jak również nie uwzględnia w sposób wyczerpujący wszystkich okoliczności, w tym dotyczących relacji pomiędzy przedsiębiorstwami, jakie mogą wystąpić w życiu gospodarczym i mieć wpływ na określenie statusu MŚP w indywidualnym przypadku. Podstawą prawną określającą warunki kwalifikowania przedsiębiorstw do sektora MŚP jest wyłącznie Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014. PARP nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o treść Kwalifikatora lub otrzymany wynik.

Bądźmy w kontakcie

Nie masz pewności, jaki rodzaj wsparcia możesz otrzymać?
Zapytaj naszych doradców:

801 332 202 / 22 574 07 07 lub napisz